Купро 94 ООД

Лекарствени и козметични продукти, хранителни добавки и добавки в храните.

Купро Емайл ЕООД

Емайлирани съдове и камини

Тръжна документация Купро Емайл

Kupro Процедура

Приложение

Проект No BG16RFOP002-2.040-0326-C01 „: Подобряване на производствения капацитет в "Купро Емайл" ЕООД чрез технологична модернизация“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Химпродукт АД

Завод за химикали за промишлеността.